Būsto atnaujinimas pagal naująjį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo modelį

 • Koks statinio projektas turi būti parengtas, koks leidimas statybai gaunamas, kaip statybos darbai užbaigti, jeigu norime dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje JESSICA?

   

  Kai planuojama gauti valstybės paramą ir/ar lengvatinį kreditą, pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabučiui namui turi būti rengiamas (kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 20 str. 1. d. 3. p.) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas, gaunamas (kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 23 str. 1. d. 3. p.) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą (kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 24 str. 1. d.), Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas.

 • Ar būtina, kaip mums pataria, prieš atliekant renovacijos projektą ištirti mūsų namo konstrukcijas? Kas tokius darbus atlieka?

   

  Kaip apibrėžta statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 11 priedo 5.7. p., vieni iš pastato atnaujinimo Projekto rengimo dokumentų yra pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentai, kurie rengiami vadovaujantis STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai“. 

  Kaip apibrėžta STR 1.04.01:2002 III. 6.1.p., tyrinėtoju gali būti fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikta teisė būti statinio projektuotoju. 

  Tyrimų tikslas – įvertinti konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) namo techninę būklę ir pateikti tyrimų išvadas bei rekomendacijas dėl statinio ekspertizės atlikimo reikalingumo (atvejui kai pvz.: yra didelės laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, suįrimai ir projektuotojas, vadovaudamasis vien savo kompetencija ir atsakomybe, negali prisiimti sprendimų rizikos), kad suprojektuotas ir atnaujintas statinys:

  1. per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų esminius statinių reikalavimus;

  2. nesukeltų gretimų statinių deformacijų;

  3. atitiktų statinių normatyvinės kokybės reikalavimus.

  Kai statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas statinių tyrimus organizuoja pats (savo lėšomis), tyrinėtoją jis gali pasirinkti savo nuožiūra arba konkurso tvarka. 

  Kai daugiabučiai namai atnaujinami (modernizuojami) pagal Vyriausybės patvirtintą programą, dažniausiai statinio ištyrimo paslaugos pavedamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą rengsiančiam projektuotojui (kuris privalo statinių tyrimų užsakovui pateikti ataskaitą, kurioje turi būti statinio (jo dalies/ių) tyrimų išvados ir rekomendacijos dėl statinio (jų dalies/ių) ekspertizės atlikimo reikalingumo ir reikalui esant pats ją organizuoti), įtraukiant šias paslaugas į statinio projekto rengimo Techninę užduotį, o tuo pačiu – projekto rengimo paslaugų pirkimo sąlygas.


 • Kada Statytojui bus kompensuotos projektavimo ir techninės priežiūros, administravimo išlaidos?

   

  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) Projekto parengimo, projekto priežiūros vykdymo, techninės priežiūros, projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos yra kompensuojamos (apmokamos) įgyvendinus Projektą.

 • Nuo ko pradėti pasirengimą dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

   

  Visus būtinus paruošiamuosius darbus galima atlikti trimis etapais:

   

  1 Paruošiamas preliminarus pasiūlymas gyventojams dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) tikslingumo.

  Namo bendrijos valdyba, pirmininkas ar administratorius turėtų apibendrinti informaciją apie namo fizinę ir energinę būklę, duomenis apie laukiamus atnaujinimo rezultatus, valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes.

  Valdytojas ar administratorius gyventojams asmeniškai ar įmesdamas į pašto dėžutes įteikia šią informaciją bei preliminarų pasiūlymą.

   

  2. Priimamas savininkų sprendimas.

   

  Kai pirmas žingsnis atliktas, kviečiamas būsto savininkų susirinkimas, kuriame gyventojai nutaria atnaujinti būstą, t.y. parengti namo atnaujinimo projektą.

   

  Susirinkimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaudamasis bendrijos įstatais arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi, o jei bendrijos daugiabutyje dar nėra ar jungtinės veiklos sutartis nesudaryta - Civiliniu kodeksu. Sprendimą atnaujinti namą priima butų ir kitų patalpų savininkų dauguma (50 proc. savininkų plius vienas balsas).

   

  Į susirinkimą siūlome pakviesti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (toliau - Agentūros) specialistą, kuris suteiks visą informaciją apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, jos reikalavimus, galimybes pasinaudoti valstybės parama, pateiks sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžių. Ši paslauga gyventojams teikiama nemokamai.

   

  3. Pradedamas rengti namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

   

  Patalpų savininkai konkurso būdu pasirenka specialistus, kurie įvertina namo energinį naudingumą ir parengia investicijų planą. Energinio naudingumo sertifikatą išduodančių specialistų registrą tvarko Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

   

  Investicijų planas rengiamas remiantis namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės įvertinimo duomenimis.

   

  Plane nustatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, jų energinis naudingumas, preliminari numatomų priemonių įgyvendinimo kaina ir investicijų atsipirkimo laikas. Sudaromas preliminarus finansavimo planas.

   

  Parengtą planą specialistai gali viešai aptarti su patalpų savininkais, o tada suderinti su Agentūra. Gyventojams belieka susirinkime ar balsuojant raštu planą patvirtinti, ir darbai gali prasidėti.

   

 • Kokiomis lėšomis finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)?

   

  Lėšos daugiabučiams namams atnaujinti bus skiriamos iš trijų šaltinių. Tai:

   

  1.     Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

  2.     Valstybės lėšos.

  3.     Gyventojų lėšos.

   

  Europos institucijų dalyvavimas procese liudija daugiabučių atnaujinimo svarbą bei padeda jį vykdyti profesionaliau. Tuo pačiu Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa atveria naujus valstybės ir ES bendradarbiavimo kelius: į daugiabučių atnaujinimą investuojantis fondas suformuotas įgyvendinant JESSICA iniciatyvą.

   

  Numatyta, kad valstybė teiks pagalbą gyventojams rengiant namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, organizuojant jo įgyvendinimą. Gyventojams bus kompensuojama iki 100 proc. išlaidų, patirtų rengiant būtinus dokumentus, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė.

   

  Trūkstamų lėšų dalį gyventojai galės pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis - pasirinkti 3 bankai, kurie kreditus suteiks su 3 proc. fiksuotomis palūkanomis. Kreditams teikti bus skirtos būtent šiam tikslui sukurto JESSICA kontroliuojančiojo fondo lėšos.

   

 • Ar būtina įsteigti bendriją, norint atnaujinti (modernizuoti) namą?

   

  Bendrijos steigti nebūtina. Visų daugiabučių namų, tokių, kuriuose yra trys ir daugiau butų, įgalioti atstovai gali inicijuoti investicijų projektų įgyvendinimą.

   

  Jei daugiabučiame name nėra gyventojų bendrijos arba jungtinės veiklos sutartimi įgalioto atstovo, namą administruoja savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Norintys modernizuoti daugiabutį būsto savininkai turi kreiptis į savivaldybės paskirtą bendrojo naudojimo objektų administratorių su prašymu inicijuoti atnaujinimo procesą.

   

 • Kaip priimami gyventojų sprendimai dėl investicinio projekto įgyvendinimo?

   

  Sprendimą įgyvendinti investicijų projektą būsto savininkai priima susirinkime ar balsuodami raštu. Sprendimui priimti reikalinga balsų dauguma - 50 proc. savininkų + vienas balsas.

   

   

 • Kiek butų savininkų turi pritarti modernizavimui, jei namą administruoja savivaldybės paskirtas administratorius ir kiek, jei bendrija?


  Kad ir kas administruotų namą, sprendimą jį atnaujinti priima butų ir kitų patalpų savininkai , vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu balsų dauguma (50 proc. savininkų + vienas balsas). Tačiau jeigu bendrijos įstatuose numatytas kitoks sprendimų priėmimo santykis, tuomet būtina vadovautis įstatais.

 • Kas turėtų rengti ir pasirašyti susirinkimo protokolą?


  Susirinkimo eigą, pasisakymus ir pasiūlymus protokoluoja susirinkimo metu išrinktas sekretorius. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir susirinkimo pirmininkas, šiuo atveju - bendrojo naudojimo objektų valdytojas, jo įgaliotas atstovas ar kitas šiam susirinkimui pirmininkauti išrinktas asmuo.

 • Kokie dokumentai reikalingi norint gauti valstybės paramą daugiabučio atnaujinimui?

  Norint gauti paramą, būtina parengti namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Jį sudaro pastato energinio naudingumo sertifikatai (namas sertifikuojamas prieš atnaujinimą (modernizavimą) ir po jo), investicijų planas bei statinio projektai. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą kartu su butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu atnaujinti pastatą reikia pateikti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai. Parama suteikiama įgyvendinus investicijų planą.

   

  Dokumentus, reikalingus paramai gauti, turėtų tvarkyti pastato administratorius, jei name įsteigta bendrija - jos pirmininkas arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas atstovas.

   

Užduok klausimą

Čia galite užduoti Jums aktualų klausimą. Į aktualiausius klausimus bus atsakyta šiame puslapyje. Į specifinius klausimus - asmeniškai el. paštu.


Vardas, pavardė

Telefonas

El. pašto adresas

Klausimas
Tema