Būsto atnaujinimas pagal naująjį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo modelį

 • Kas vykdo atnaujinamo namo statybos darbų techninę priežiūrą?

   
  Šiuos darbus vykdo konkurso būdu atrinktas statybos darbų techninis prižiūrėtojas. Tvarka, pagal kurią prižiūrėtojas turi būti atrinktas, nustatyta aplinkos ministro patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo tvarkos apraše.

 • Kada bendrija pirkdama rangos darbus turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu?

   

  Rangos darbai perkami Viešųjų pirkimų nustatyta tvarka, jeigu namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija, t.y. viešasis juridinis asmuo, savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuriam taikytinas Viešųjų pirkimų įstatymas.

   

  Kitais atvejais vadovaujamasi Aplinkos ministro patvirtintu Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu .

                                                                                                                     

  Rangos darbų ir projektavimo paslaugos taip pat galės būti perkamos per centrinę perkančiąją organizaciją. Tai palengvins ir paspartins konkurso organizavimą.

 • Ar būtinai privalome atlikti rangos darbus per sutartyje nustatytą terminą?

   
  Jeigu investicijų projekto įgyvendinimui buvo pasirašyta sutartis, o joje – numatytas terminas, per kurį  įsipareigota numatytas priemones įgyvendinti, pasirašytos sutarties sąlygų laikytis privaloma.

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra dveji metai nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad ilgesnis įgyvendinimo terminas projektą daro brangesnį. Be to, projekto įgyvendinimo laikotarpiui (2 metams) taikomas kredito grąžinimo atidėjimo terminas.

 • Ar numatytas laikotarpis, per kurį projekto administratorius privalo pateikti Agentūrai įvertinti rangos darbų pirkimo dokumentus?

   
  Daugiabučių namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraše nenurodytas terminas, per kurį paslaugų pirkimo ataskaita turi būti pateikta Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai. Vadovaujantis bendra logika -  per „protingą“ laiką. Organizuojant rangos darbų pirkimus paprastai būna nustatomas 30 – 90 dienų terminas, kurį turi galioti rangovo pateikti pasiūlymai. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai reikėtų pateikti vertinti dar galiojantį atrinkto rangovo pasiūlymą.

 • Ar ir kada bus paruošti tipiniai daugiabučių namų atnaujinimo projektai?

   
  Šiuo metu yra parengti trys tipiniai daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai pastatams Klaipėdoje, trys – Kaune ir dešimt – Vilniuje. Trims dažniausiai pasikartojančios architektūros daugiabučiams pastatams Šiauliuose ir dviems Alytuje tipiniai projektai kaip tik baigiami rengti. Artimiausiu metu planuojama parengti dar 20 dažniausiai pasikartojančių pastatų tipinius atnaujinimo (modernizavimo) sprendimus.

 • Kiek vienam gyventojui ar šeimai vidutiniškai gali kainuoti namo modernizavimas?

   
  Vertinant jau įgyvendintus atnaujinimo (modernizavimo) projektus, skaičiuojama, jog pastato D energinio naudingumo klasei pasiekti vidutinė investicija vienam 60 kvadratinių metrų butui sudaro apie 7 tūkst. litų. Siekiant C ar dar aukštesnės klasės, investicija – apie 18 tūkst. litų.

 • Ar projekto administratoriumi galės būti kita pasirinkta administravimo įmonė?

   
  Daugiabučio namo bendrija ar Jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys gali pasirinkti administruojančią įmonę. Jei bendrija neįsteigta ar likviduota, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos sutartis, savivaldybės administracijos direktorius paskiria administruojančią įmonę bendrojo naudojimo objektams valdyti ir prižiūrėti. Paskirtą administratorių galima pakeisti laikantis tvarkos, nustatytos Daugiabučių namų administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintose Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu nr. 603.

  Administravimą taip pat nutraukia įsteigta bendrija ar sudaryta jungtinės veiklos sutartis.

 • Ar geriau pastato modernizavimą patikėti bendrijai, ar savivaldybės paskirtam pastato administratoriui?

   
  Šiuo metu būtų sudėtinga vienareikšmiai į šį klausimą atsakyti. Tikimės, jog tai atskleis įgyvendinamų projektų patirtis.

 • Ar valstybė bus pajėgi teikti paramą visiems, norintiems modernizuoti savo būstą?

   
  Pagal naująjį būsto atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo modelį lėšos daugiabučiams atnaujinti skiriamos iš trijų šaltinių – ES, valstybės ir pačių gyventojų. Sukurtas JESSICA kontroliuojantysis fondas, iš kurio būsto savininkams bus skolinamos lėšos atnaujinimui (modernizavimui), o vėliau, grąžinamų paskolų pavidalu lėšos grįš atgal į fondą ir vėl galės būti skolinamos. Tokiu būdu atsiranda galimybės valstybei paremti žymiai daugiau atnaujinimo (modernizavimo) projektų. Kuriant naująjį modelį ir buvo siekiama sudaryti galimybes iki 2020 m. atnaujinti iki 70 proc. senos statybos  daugiabučių.

 • Kodėl dabar, sunkmečiu, gyventojams siūloma imti paskolas ir modernizuoti savo namą?

   
  Dabar itin tinkamas metas atnaujinti būstą. Juk statybos darbų kainos nukritusios, ir galima palankesnėmis sąlygomis pasirinkti geresnius rangovus. Kita vertus, sunkmetis yra geriausias metas investuoti į energiją taupančias technologijas. Daug pajamų išleidžiame mokesčiams už šildymą, taigi į tai investuoti apsimoka visada, o ypač – blogesniais laikais.

  Pažymėtina, kad gyventojams, turintiems nuosavų lėšų būsto atnaujinimui, skolintis nėra būtina.

Užduok klausimą

Čia galite užduoti Jums aktualų klausimą. Į aktualiausius klausimus bus atsakyta šiame puslapyje. Į specifinius klausimus - asmeniškai el. paštu.


Vardas, pavardė

Telefonas

El. pašto adresas

Klausimas
Tema